ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Deelnemer: Een ieder die een (mondelinge) overeenkomst sluit met Movement Club 033.
Movement Club 033: De Besloten Vennootschap Movement Club 033, gevestigd te Amersfoort aan de
Amsterdamseweg 25, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 77269284, BTW-
nummer: NL860953993B01.
Activiteit(en):Movement Club 033 is gespecialiseerd in personal training, boksen, small group,
bootcamp, fysiotherapie, voedingscoaching, mental coaching en haptonomie.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer
en Movement Club 033 (mondeling) overeenkomen dat Movement Club 033 activiteiten die
Deelnemer heeft afgesproken, zal verzorgen aan Deelnemer.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij
Movement Club 033 voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van
Movement Club 033 zijn deze voorwaarden van toepassing.
2.2       Ieder gebruik van de diensten van Movement Club 033 geschiedt geheel voor eigen risico.
Iedere Deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke
activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon
medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere Deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
2.3       Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 3 – Overeenkomst
3.1       De Overeenkomst tussen Deelnemer en Movement Club 033 komt tot stand op het moment
dat (a) Deelnemer alle verzochte informatie heeft verstrekt en voor akkoord (mondeling) is
overeengekomen of (b) Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de Activiteiten van Movement Club
033.
Artikel 4 – Intakeprocedure
4.1       Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u
deelneemt aan één van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad.
4.2       Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan
Movement Club 033 door te geven.

Artikel 5 – Tijdstip en plaats
5.1       Bij de bevestiging van de inschrijving zal Movement Club 033 meedelen wanneer en waar
Deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de Deelnemer overlegd. Indien door welke
omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan, is Movement Club 033 bevoegd om in
overleg met Deelnemer een ander tijdstip te plannen.

5.2       Een trainingssessie mét één van onze Personal Trainers vindt minimaal één keer per week
plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie door.
Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht
6.1       Op Movement Club 033 rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Activiteit, zo goed
mogelijk begeleiden van de Deelnemer gedurende de Activiteit. Movement Club 033 voert de
werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het
betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Movement Club 033 niet instaat
voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de Deelnemer gestelde doel.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1       Voor elke door Movement Club 033 aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een
inspanningsverplichting. Movement Club 033 kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet
behaalde resultaten.
7.2       Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
Movement Club 033 is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die Deelnemer mocht
oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
7.3       Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is
Movement Club 033 niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Movement Club
033 georganiseerde Activiteiten.
7.4       Movement Club 033 is niet aansprakelijk als Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt
en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal
Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Deelnemer.
7.5       De Deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en
alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of
haar worden gedragen. De Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle
rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Movement Club 033 wegens vergoeding van
kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van
diensten die Movement Club 033 aanbiedt.
7.6       Deelnemer is jegens Movement Club 033 aansprakelijk wanneer Movement Club 033 op
enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of
schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze Deelnemer. De Deelnemer dient
Movement Club 033 te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere Deelnemers veroorzaakt.
Artikel 8 – Ontbinding
8.1       Movement Club 033 is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
8.2       Een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Deelnemer is alleen mogelijk op
medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing
buiten een straal van 20 kilometer van Amersfoort.
8.3       U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten
van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de Overeenkomst
wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting
met maximaal 12 maanden.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

9.1       Bij de bevestiging van de inschrijving zal Movement Club 033 een factuur met de afgesproken
Activiteit(en) van Deelnemer versturen naar het opgegeven e-mail adres van Deelnemer.
9.2       De betaling dient vooruit te worden betaald, met een betalingstermijn van 10 dagen. Indien er
niet is betaald binnen de betalingstermijn van 10 dagen, volgt er een betalingsherinnering, deze dient
binnen 7 dagen te worden betaald.
9.3       Indien de Deelnemer niet tijdig betaalt, is Movement Club 033 gerechtigd de Deelnemer de
toegang tot de Activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is.
9.2       Indien Movement Club 033 over dient te gaan tot incasso van haar vordering op Deelnemer, is
Deelnemer tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet
gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
9.3       Op de Activiteiten van Movement Club 033 is het BTW 9%-tarief en in sommige gevallen het
BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
9.4       Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Movement Club 033 gerechtigd
de prijzen te verhogen. De Deelnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – Afmelden en ziekmelding
10.1     Indien de Deelnemer niet kan deelnemen aan een Activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat
de Deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Movement Club 033. Alle personal training en
boksen 1op1 activiteiten dienen maximaal 6 uur van te voren worden afgezegd, alle personal training
en boksen 1op2 activiteiten dienen maximaal 12 uur van te voren worden afgezegd en alle personal
training en boksen 1op4 activiteiten dienen maximaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders
worden de kosten van de Activiteiten doorberekend.
10.2     Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de
Overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond
van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 11 – Overmacht en vakanties
11.1     Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen. Movement Club 033 is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan
worden ontbonden.
11.2     Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp
Training behoudt Movement Club 033 het recht desbetreffende Activiteit(en) te annuleren. In overleg
wordt met Deelnemer naar een alternatief gezocht bij één van de Personal Trainers.
11.3     Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of
ijzel, kan een Activiteit worden afgelast.

Artikel 12 – Gezondheid
12.1     De Deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de
instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel

verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Movement Club 033 aan te gaan,
zijn arts te raadplegen.
12.2     Gedurende de duur van de Overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen,
abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de
training te melden aan Movement Club 033.
Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
13.1     Movement Club 033 is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot
ontvangen informatie van en over de Deelnemer. De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zijn
strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Movement Club
033 gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking gesteld.

Artikel 14 – Privacybeleid
14.1     Zie onze privacy verklaring voor het privacybeleid van Movement Club 033

Artikel 15 – Intellectueel eigendom
15.1     Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de Deelnemer
zich de rechten en bevoegdheden voor die de Deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2     Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door
Movement Club 033 voor de uitvoering van de Activiteit, zijn en blijven eigendom van Movement Club
033. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke
toestemming van Movement Club 033.

Artikel 16 – Geschillen
16.1     Met eventuele klachten kan de Deelnemer zich wenden tot Movement Club 033

16.2     Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de Overeenkomst
of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van het arrondissement waar Movement Club 033 is gevestigd.
16.3     In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.
Movement Club 033 B.V., Amsterdamseweg 25, 3812RN
Amersfoort, info@movementamersfoort.nl, www.movementamersfoort.nl, KVK: 77269284

MAAK VRIJBLIJVEN KENNIS MET ONZE TEAM

EN MOVEMENT CLUB 033

SUCCES VERHALEN

‘dit zeggen klanten over ons’

Aliquam vitae pulvinar turpis. Fusce nec eros tincidunt, consectetur nisl vel, egestas orci. Praesent a velit a nunc ornare luctus. In sed dictum orci. Duis ut semper nibh. Phasellus tristique hendrerit porttitor. Praesent a venenatis nibh. Suspendisse blandit, purus pretium ultrices faucibus, nunc metus feugiat dolor, ac viverra purus augue id dolor. Nam mattis, eros ac malesuada rhoncus, neque mi gravida nisi, vel molestie ante neque sit amet felis. Nam sapien dui, porta in odio vel, rutrum pharetra dolor. Praesent ac nulla lacus. Maecenas varius maximus lorem et efficitur.

Henk de Vries

Aliquam vitae pulvinar turpis. Fusce nec eros tincidunt, consectetur nisl vel, egestas orci. Praesent a velit a nunc ornare luctus. In sed dictum orci. Duis ut semper nibh. Phasellus tristique hendrerit porttitor. Praesent a venenatis nibh. Suspendisse blandit, purus pretium ultrices faucibus, nunc metus feugiat dolor, ac viverra purus augue id dolor. Nam mattis, eros ac malesuada rhoncus, neque mi gravida nisi, vel molestie ante neque sit amet felis. Nam sapien dui, porta in odio vel, rutrum pharetra dolor. Praesent ac nulla lacus. Maecenas varius maximus lorem et efficitur.

Henk de Vries

Aliquam vitae pulvinar turpis. Fusce nec eros tincidunt, consectetur nisl vel, egestas orci. Praesent a velit a nunc ornare luctus. In sed dictum orci. Duis ut semper nibh. Phasellus tristique hendrerit porttitor. Praesent a venenatis nibh. Suspendisse blandit, purus pretium ultrices faucibus, nunc metus feugiat dolor, ac viverra purus augue id dolor. Nam mattis, eros ac malesuada rhoncus, neque mi gravida nisi, vel molestie ante neque sit amet felis. Nam sapien dui, porta in odio vel, rutrum pharetra dolor. Praesent ac nulla lacus. Maecenas varius maximus lorem et efficitur.

Henk de Vries

Aliquam vitae pulvinar turpis. Fusce nec eros tincidunt, consectetur nisl vel, egestas orci. Praesent a velit a nunc ornare luctus. In sed dictum orci. Duis ut semper nibh. Phasellus tristique hendrerit porttitor. Praesent a venenatis nibh. Suspendisse blandit, purus pretium ultrices faucibus, nunc metus feugiat dolor, ac viverra purus augue id dolor. Nam mattis, eros ac malesuada rhoncus, neque mi gravida nisi, vel molestie ante neque sit amet felis. Nam sapien dui, porta in odio vel, rutrum pharetra dolor. Praesent ac nulla lacus. Maecenas varius maximus lorem et efficitur.

Henk de Vries

SUCCES VERHALEN

‘dit zeggen klanten over ons’
MTM Marcel

Toen ik in maart 2018 bij Movement Club naar binnen stapte had ik meteen het gevoel oprecht welkom te zijn. De ontvangst was enthousiast, professioneel, en betrokken evenals de locatie, de aankleding en de visie waarom gekozen is voor de opzet van deze club. Het spreekt mij aan en ik was overtuigd!

Lees verder

Marcel 

Hallo sporters! Ik zou mezelf even voorstellen! Ik ben Mitchell van Meenen, 20 jaar oud en ik woon in Amersfoort. Momenteel sport ik al 4 maanden bij ‘Movement Club 033’ Dit deed ik niet omdat ik zo graag wilde sporten, maar ik had een doel! En dat was het halen van mijn sporttest.

Lees verder

Mitchell

Regelmatig ben ik te vinden in de Club, dus ongetwijfeld hebben jullie me al zien slepen met gewichten. Voor degene die mij nog niet kennen: mijn naam is Kristian, maar Kris of, zoals Stanley zou zeggen, de “Huismus” is ook prima! Ik woon in Amersfoort met mijn vriendin, werk in Amsterdam en studeer in Breukelen.

Lees verder

Kristian

Voor diegene die mij niet kennen; mijn naam is Gerard van Dorssen, 56 jaar en woon samen in Leusden. Om het sporten te financieren verkoop ik bier.

Vier jaar geleden kwam ik Larissa tegen, woog toen 108 kg met een vetpercentage van 29%. Toen zei Larissa: ga eens sporten! Dat doe ik nu ongeveer 4 jaar bij Larissa, 4 keer per week en soms een bootcamp.

Lees verder

Gerard

Ik ben Helen en woon in Amersfoort. Gezien mijn overgewicht besloot ik begin dit jaar om maar eens gezonder te gaan leven. Gezonde voeding en sporten en dan moet het toch gaan lukken.

Lees verder

Helen